Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 65 lat, a przeciętna zasobność przekracza 248 m sześć./ha.

Hodowla lasu

Dbamy o przyszłość lasów na terenie Zielonej Puszczy Kurpiowskiej

Ochrona lasu

Znajomość procesów zachodzących w przyrodzie oraz kontrola stanu środowiska leśnego, pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących mieć negatywny wpływ na stan lasu. Co roku podejmujemy działania przyczyniające się do zachowania trwałości lasu poprzez wzmacnianie jego naturalnej oporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, uzgodnieniach z jednostki wojewódzkimi Państwowej Straży Pożarnej są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Najcenniejsze siedliska przyrodnicze na terenie nadleśnictwa objęte są ochroną rezerwatową.

Certyfikaty

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikaty FSC i PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Starostwa Powiatowe mogą powierzać nadleśnictwom sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.