Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Znajomość procesów zachodzących w przyrodzie oraz kontrola stanu środowiska leśnego, pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących mieć negatywny wpływ na stan lasu. Co roku podejmujemy działania przyczyniające się do zachowania trwałości lasu poprzez wzmacnianie jego naturalnej oporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dla środowiska leśnego dzielimy na abiotyczne, biotyczne, antropogeniczne:

  • Abiotyczne- zjawiska atmosferyczne o  gwałtownym i ekstremalnym charakterze
    (tj. bardzo silne wiatry, intensywne opady śniegu, ulewne deszcze, niskie i wysokie temperatury)
  • Biotyczne- szkodliwe zjawiska powodowane przez organizmy żywe (tj. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne)
  • Antropogeniczne- wywołane przez działalność człowieka (tj. zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu i te najgroźniejsze pożary lasu)

Zagrożenia abiotyczne.

Na szkodliwe zjawiska atmosferyczne człowiek  nie ma mamy wpływu.
Nauczeni doświadczeniami ostatnich lat, tak próbujemy kształtować strukturę  naszych lasów, aby choć częściowo uodpornić je na gwałtowne huraganowe wiatry.
Innym zagrożeniom, nie mogąc im zapobiegać, próbujemy minimalizowania szkodliwe skutki ich działania.

Zagrożenia biotyczne.

Grzyby.

1131 ha tj. ponad 8 proc. powierzchni leśnej Nadleśnictwa Nowogród, stanowią drzewostany na gruntach porolnych, narażone na działanie grzybów patogenicznych takich jak huba korzeniowa oraz opieńka. Aby ograniczyć ich rozprzestrzenianie stosujemy metody biologicznego zabezpieczania pni po ściętych drzewach preparatem PG-IBL.
Opieńka na uprawie

 

 

 

 

 

 

 

Szkodliwe owady.
 W ochronie lasu przed szkodliwymi w warunkach terenowych Nadleśnictwa Nowogród istotne znaczenie ochrona upraw drzew iglastych (sosna) przed ryjkowcami szczególnie przed szeliniakiem sosnowcem. Regularnie w okresie wzmożonego występowania tego szkodnika kontrolujemy jego pojawianie się na pułapkach kontrolnych.Przy licznym występowaniu niszczymy szkodnika chemicznie poprzez oprysk insektycydem.  

Ważnym zagadnieniem jest również ochrona przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi)sosny takimi jak brudnica mniszka, strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki. W celu prognozowania zagrożenia wykonywane są
w ciągu roku różne prace prognostyczne np. jesienne poszukiwania zimujących szkodników w ściółce leśnej, liczenie samic brudnicy mniszki w trakcie przejścia przez drzewostan, liczenie larw owadów przy ścięciu drzew na płachtę.

Drzewostanom starszym zagrażają szkodniki wtórne (uszkadzające drzewo) tj: cetyńce, korniki, przypłaszczki. Ochrona  przed nimi polega na wyznaczaniu i terminowym  wywozie z lasu  drzew zasiedlonych przez te szkodniki, utylizacji odpadów poeksploatacyjnych, oraz odłowu w pułapki wabiące, gdy drewno pozostaje w lesie.

Nasi sprzymierzeńcy

Bardzo ważnymi partnerami w walce z nadmiernym rozmnożeniem się szkodliwych owadów są ptaki. Nadleśnictwo co roku ponosi znaczne koszty na poprawę warunków ich bytowania. Wywieszamy budki lęgowe, po zakończeniu lęgu czyści stare  budki. Zimą gdy panują trudne warunki dokarmiamy ptaki.

Szkody od zwierzyny

Duże znaczenie w gospodarce leśnej mają  szkody powodowane przez zwierzynę (łoś, jeleń, sarna, dzik). W celu ograniczenia ich występowania, nadleśnictwo  zabezpiecza drzewka naturalnymi metodami np.owczą wełną lub substancjami chemicznymi- repelentami. W zimie gdy wykonywane są zabiegi wykładane są na śnieg drzewa zgryzowe i pozostawiane ścięte gałązki na 2-3 tygodnie. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie szkód
w uprawach i młodnikach.

 

Zagrożenia antropogeniczne

Lasy Nadleśnictwa Nowogród zaliczone są do najwyższej, II kategorii zagrożenia pożarowego. Największe natężenie pożarów obserwowane jest wczesną wiosną , związane z wypalaniem traw, oraz latem z uwagi na występowanie wysokich temperatur, niską wilgotność ściółki oraz brak opadów atmosferycznych. Jesienią zagrożenie pożarowe zmniejsza się. Pożary powodują straty. W płomieniach giną pożyteczne owady i zwierzęta. Całkowitemu zniszczeniu ulega pożyteczna fauna glebowa oraz rośliny. Rany zadane środowisku w wyniku pożaru przyroda długo zabliźnia.

Czynnikami kształtującymi zagrożenie pożarowe w poszczególnych porach roku  są warunki meteorologiczne takie jak: temperatura powietrza (zwłaszcza na wysokości 0,5m), wilgotność powietrza, opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność ściółki leśnej.
W sezonie palności, który w warunkach nadleśnictwa (okres zmienny zależny od warunków pogodowych) trwa od marca do października, codziennie określany jest  na godz. 9:00 i 13:00 stopień zagrożenia pożarowego. W zależności od stopnia Nadleśnictwo podejmuje odpowiednie działania monitorujące stan lasów.
Przy III stopniu zagrożenia pożarowego(najwyższym), gdy wilgotność ściółki leśnej mierzonej o godz. 9:00 spadnie poniżej 10% i będzie się tak niska wartość utrzymywać przez kolejne 5 dni nadleśnictwo obligatoryjnie wprowadza zakaz wstępu do lasu.

Przez teren nadleśnictwa przebiegają ważne  szlaki komunikacyjne-drogi wojewódzkie  o średnim natężeniu ruchu. Problemem jest bliskie sąsiedztwo  wsi oraz łąk i pastwisk pól uprawnych, z których część jest wiosną wypalana przez miejscową ludność.

Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie.

Nadleśnictwo Nowogród posiada system ochrony przeciwpożarowej złożony z punktu alarmowo-dyspozycyjnego
w biurze nadleśnictwa oraz systemu telewizji przemysłowej wspomaganej przez oprogramowanie komputerwe Smoke Detection do wyszukiwania dymów w terenie.


W okresie wysokiego zagrożenia pożarowego organizowane są  patrole  samochodowe. Do dyspozycji nadleśnictwa za pośrednictwem kierownictwa Lasów Państwowych  są samoloty patrolowo-gaśnicze stacjonujące w Leśnych Bazach Lotniczych w miejscowościach Rostki i Krywlany.

Nadleśnictwo wyposażone jest w sprzęt do gaszenia pożarów, sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych. Posiada również dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania
w przypadku wystąpienia pożaru.

Śmieci w lesie

Drugim groźnym zjawiskiem powodowanym przez człowieka jest zaśmiecanie środowiska naturalnego. Pomimo obowiązującej od lipca 2011 roku Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w lasach nadal walczymy
z zaśmiecaniem. Co roku nadleśnictwo na sprzątanie lasu, przeznacza znaczne środki finansowe.