Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.
Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.
Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Nowogród jest bardzo bogata i różnorodna.
Zwierzyny gruba reprezentowana jest przez  łosie, jelenie, sarny i dziki.
Szacuje się, że łoś występuje w ilości 65 osobników, jeleń-  321, sarna 770, dzik  58.
Regularnie odnotowywana jest obecność wilka.
 
Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to: lisy, zające, kuropatwy
i bażanty.
Spotyka się również wydrę, jenota i norkę.
Licznie występuje objęty ochroną gatunkową bóbr europejski. Populację szacuje się
na około 520 osobników.
 
Dla zaplanowania  właściwych zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie oraz na potrzeby  rocznych planów pozyskania zwierzyny, niezbędne jest  jej właściwe oszacowanie  liczebności.
Z ostatnich lat wynika, że populacja zwierzyny grubej-jeleniowatych systematycznie wzrasta.
 
Cała gospodarka  łowiecka  na terenie Nadleśnictwa prowadzona jest przez koła łowieckie w obwodach wydzierżawionych.