Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat.
Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematyczne zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, który obejmuje plan.
Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność  polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,5 mld m3 drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

• cieć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych". Ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów,

• cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu,

• cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

 

Nadleśnictwo Nowogród prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 16 tys. ha i pozyskuje rocznie
około 74 tys. m3 drewna.

Rozmiar pozyskania drewna wynika ze stosowania cięć pielęgnacyjnych (w młodszych drzewostanach),
cięć rębnych (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięć przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej).

Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosna i sporadyvznie świerk. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki jak: brzoza, olcha i osika.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Nowogród trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli oraz mniejszych zakładów stolarskich.
Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych,
a także trafia do elektrowni, w których wykorzystuje się je jako odnawialne źródło do produkcji energii elektrycznej.
 

Zapoznaj się z ofertą sprzedaży drewna Nadleśnictwa Nowogród.