Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG (tzw. „Dyrektywy Ptasiej")
  • Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt  wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw. „Dyrektywy Siedliskowej")

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju.
W jej skład wchodzi: 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

Większość obszarów naturowych  powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP,
zajmują ponad 2,8 mln ha.


Obszary chronione w ramach sieci Natura 2000 na gruntach Nadleśnictwa Nowogród:

 

LP Nazwa obszaru chronionego Numer obszaru chronionego Powierzchnia obszaru chronionego na gruntach Nadleśnictwa Nowogród [ha]
1 OSO Dolina Dolnej Narwi PLB140014 171,74
2 OSO Puszcza Piska PLB280008 1845,99
3 SOO Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 983,93
4 SOO Dolina Pisy PLH200023 91,69
5 SOO Ostoja Narwiańska PLH200024 305,53

 

 

   
Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000 na naszych gruntach 3398,88 ha.