Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu „Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi"

Obiekt został powołany Uchwałą Nr X/46/82 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łomży z dnia 27 kwietnia 1982 r. z późniejszymi zmianami na mocy Rozporządzenia Wojewody Łomżyńskiego  Nr 14/98 z 19.05.1998 r. oraz Rozporządzenia Nr 17/04 Wojewody Podlaskiego   z 16.09.2004 r.
Powierzchnia łączna tego obszaru wynosi 48 994,10 ha.
Pod zarządem Nadleśnictwa Nowogród znajduje się 12 871,77 ha.
Głównym jego celem jest ochrona i zachowanie doliny Narwi i Pisy z licznymi meandrami i starorzeczami oraz znacznej części Puszczy Kurpiowskiej, wyróżniającymi się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi.