Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Prywatne

Starostwa Powiatowe mogą powierzać nadleśnictwom sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Starosta Łomżyński przekazał nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowogród  na terenie gminy Zbójna 1707,70 ha i gminy Nowogród wieś Morgowniki i część wsi Jankowo-Młodzianowo164,27 ha.
Łączna powierzchnia nadzorowanych lasów wynosi 1872 ha (20 wsi)
Nadleśnictwa sporządzają plany zalesień. Koszt ich sporządzenia pokrywany jest ze środków Budżetu Państwa.
 
W zakres nadzoru LP nad lasami innych własności wchodzi:
  • przegląd stanu lasu na gruncie, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach , uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,
  • przygotowywanie dla Starosty materiałów do wniosków o wydanie decyzji administarcyjnych
  • cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.
Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.
 
Do obowiązków właściciela należy przede wszystkim:
ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu,
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach do 10 lat,
usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych, suchych,
prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,
wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.