Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo to podstawowa, samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych funkcjonująca w oparciu o ustawę o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór nad gospodarką leśną i koordynuje działania w swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na mniejsze jednostki- Leśnictwa.

Nadleśniczy-jednoosobowo kieruje nadleśnictwem. Reprezentuje je na zewnątrz i ponosi za nie odpowiedzialność.

Zastępca Nadleśniczego- odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej nadleśnictwa, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą Leśniczych

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego
i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Inżynier Nadzoru sprawuje kontrolę wewnętrzną w nadleśnictwie w zakresie prawidłowości wykonania czynności gospodarczych, wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez Nadleśniczego. Prowadzi sprawy związane z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji.

Główny Księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości. Organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje Sekretarz.

Stanowisko  do sprawa pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie. Prowadzi działania w zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrony mienia Skarbu Państwa zarządzanego przez Nadleśnictwo. Posterunkiem kieruje Komendant, podlegający bezpośrednio nadleśniczemu. Prowadzi on również nadzór nad sprawami gospodarczo-obronnymi, obraną cywilną , kancelarią niejawną.