Lista aktualności Lista aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie lasów HCVF i ONG

Nadleśnictwo Nowogród informuje, że w dniach od 07.04.2022 r. do 07.05.2022 r. prowadzi konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji wyznaczonych Obszarów nieobjętych gospodarowaniem zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, trwa procedura konsultacji społecznych dotycząca wyznaczania (aktualizacji) na podstawie kryteriów Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce ekosystemów referencyjnych na terenie nadleśnictwa.

Konsultacje odbywają się w oparciu o Zasadę 6 Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC® w Polsce (FSC-STD-POL-01-01-2013 PL),a w szczególności wskaźniki:

Kryterium: 6.4.1. „Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.” 

6.4.2. „Zarządzający lasami dużej powierzchni: wybór obszarów leśnych objętych ochroną według wymagań z punktu 6.4.1., będzie prowadzony w oparciu o rozpoznanie kluczowych walorów biologicznych między innymi poprzez konsultacje z jednostkami naukowymi, organizacjami przyrodniczymi oraz samorządami.”

Stosownie do kryteriów Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC®168369 w Polsce zobowiązujących do ochrony bioróżnorodności i zachowania reprezentatywnych przykładów istniejących ekosystemów w swym stanie niezmienionym, Nadleśnictwo Nowogród wyznaczyło: Obszary nieobjęte gospodarowaniem w Nadleśnictwie Nowogród (w skrócie ONG), które obejmują: ekosystemy referencyjne i kępy starodrzewu/ ekologiczne zwiększane cyklicznie zgodnie z postępującym użytkowaniem rębnym.

Uwagi i wnioski do przedstawionych materiałów można składać: w formie pisemnej w siedzibie Nadleśnictwa Nowogród w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 15.00, lub na adres: Nadleśnictwo Nowogród, Dębniki 80, 18 - 416 Zbójna, lub na tel.: 86 217 55 83, oraz drogą elektroniczną na e-mail: nowogrod@bialystok.lasy.gov.pl.